resized_DSC_0007.jpg
Škola nabízí klidné a rodinné prostředí, častý pobyt v přírodě, spolupracuje s rodinou a poskytuje odbornou péči.
Pro odběr novinek a aktualit MŠ Lipí
zadejte svůj email:
Opište prosím kontrolní kód "5244"

Školní vzdělávací program

Mateřská škola Lipí, Lipí 103, 373 84 Dubné


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
pro předškolní vzdělávání

Název:
„PŘÍRODA JE MOJÍ MATEŘSKOU ŠKOLOU“

Motto: „Vše co potřebuji znát, mě naučila příroda“Platnost od 1.9.2016-31.8.2021


č.j.
OBSAH: str.1. Identifikační údaje o škole 3


2. Charakteristika školy 4


3. Podmínky vzdělávání 5
Materiální,životospráva 6
Psychosociální, organizace chodu 7
Řízení školy 8
Personální zajištění, spolupráce s rodiči


4. Organizace vzdělávání 9


5. Charakteristika vzdělávacího programu
Koncepce školy 10
Formy a metody práce 11


6. Vzdělávací obsah 14


7. Evaulační systém 22

1. Identifikační údaje o škole:


Adresa: Mateřská škola Lipí
Lipí 103
373 84 Dubné

Jméno ředitelky MŠ: Carvová Petra

Telefonní číslo: 387 992 127

E-mail: mslipi@seznam.cz

IČO: 75107970

Webové stránky: www.mslipi.vesele.info.cz

Zřizovatel: Obec Lipí
Lipí 28
373 84 Dubné

Jméno starosty: Kysela Stanislav

Telefonní číslo: 387 992 116

Mateřská škola má zpracovaný školní vzdělávací program (ŠVP)

Název ŠVP: „Příroda je mojí mateřskou školou“


Program zpracovala: Carvová Petra
Projednán a schválen na pedagogické radě dne: 29.8.2016
2. Charakteristika školy:


Nová budova mateřské školy byla otevřena v říjnu roku 1977. Byly otevřeny dvě třídy. Kapacita školy byla uzpůsobena na 60 dětí.

Od roku 1991 je zřízena pouze jedna třída s počtem 28 dětí.
Využívána je přízemní část budovy. Škola má vlastní kuchyni. Obklopuje ji rozlehlá zahrada, která nabízí využití při pobytu venku.

V roce 2010 došlo k modernizaci přístupových cest kolem celé školy. Zároveň byl vybudován přírodní svah , který využíváme v zimě k bobování a sáňkování, vytvořeno byla i plocha pro dopravní hřiště pro pohybové vyžití na tříkolkách, kolech i traktorech. Zde si děti osvojují základní znalosti z dopravní výchovy.V letních měsících využíváme sprchový rozprašovač pro otužování dětí.
Zahrada tak nabízí bohaté vyžití při pobytu venku ve všech ročních obdobích.

V roce 2011 bylo přebudováno vytápění celé budovy – po celé budově nainstalováno plynové topení – pohodlné, bezproblémové vytápění, tepelná pohoda v zimních měsících s možností regulace tepla.

Škola se nachází v přírodním prostředí. Tyto podmínky a charakter lokality
školy a jejího okolí poskytují bohaté možnosti, z nichž vycházíme při tvorbě
školního vzdělávacího programu.
Zaměřujeme se na soustavné a citlivé vedení k lásce a ochraně přírodního
prostředí. Časté vycházky, hry a pobyt v ní obohacuje znalosti i prožitky dětí.

Od 1.9.2013 došlo k rozšíření kapacity školy – byly otevřeny 2.třídy,které mohou přijmout celkem 56 dětí.

1.třída – „ Sluníčka“ - zařazeny děti od 3 do 4 let počet 19 dětí
2.třída- „ Kočičky“ - zařazeny děti od 4 do 6ti let počet 26 dětí

Otevření obou tříd předcházela poměrně rozsáhlá rekonstrukce – dělaly se nové rozvody vody,odpady vody ,dlažba ,obklady , sociály,podlahové krytiny a plynové topení.Obec jako zřizovatel poskytla i finanční zajištění moderního vybavení obou tříd, ale i dopravního hřiště.

Od června roku 2015 se začala provádět rekonstrukce celé kuchyně (stávající vybavení již nevyhovovalo novému provozu školy ).Provedly se nové kompletní rozvody vody, nové odpady, vyměnila se vzduchotechnika . Celá kuchyň byla vybavena moderními kuchyňskými spotřebiči, které odpovídají hygienickým a bezpečnostním normám pro toto zařízení. Kuchyň byla uvedena do plného provozu od září 2015.

Ve škole pracujeme podle Rámcového programu předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní péči ( kulturní a sportovní akce, akce pro rodiče a veřejnost, výlety). Pracují zde odborně vzdělané pedagogické pracovnice s dlouholetou praxí.
Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání.Denně zařazujeme přirozený spontánní pohyb dětí formou ranních cvičení, pohybových chvilek, tělovýchovných činností,častým pobytem v přírodě. Tím rozvíjíme samostatnost, fyzickou a psychickou zralost u dětí. Veškeré snažení zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby byly děti šťastné a spokojené.

Od 1.9.2016 - počet dětí 54.
1.třída – děti 2-4 roky počet 27
2.třída - děti 5-6 let počet 27

Koncepce školy: „ Příroda je mojí mateřskou školou „
-Vytvářet vztah dětí k přirozenému pohybu
-Vytvářet kladný vztah k životnímu prostředí
-Pečovat o rostliny a dřeviny na školní zahradě
-Třídit odpad
-Působit na vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti a jedinečnosti každého dítěte
-Pravidelně zařazovat pohybové aktivity, které vycházejí z potřeb dětí a respektovat vývoj v oblasti psychické, fyzické i sociální


Idea MŠ:
Respektovat práva a potřeby každého jednotlivce
Na základě přirozeného tělesného pohybu rozvíjet u dětí samostatnost, fyzickou a psychickou zralost
Podporovat růst osobnosti, umožnit mu porozumět okolnímu světu,probouzet chuť poznávat, tvořit a být samo sebou
Radostně získávat návyky , způsoby chování, základy zdravého životního stylu.

Rámcové cíle MŠ:
1. Rozvoj aktivního vztahu k přírodě a k péči o životní prostředí ( využití přírodního okolí školy)
2. Využití všech možností k činnostem, které poskytuje školní zahrada po celý rok
3. Prosociální chování dětí i dospělých
4. Rozvíjení spolupráce s rodinou
5. Tvorba podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte
6. Rozvoj dítěte v oblasti učení a poznání
7. Individuální přístup k dětem3. Podmínky vzdělávání

V mateřské škole v Lipí jsou v provozu dvě třídy s maximálním počtem 56 dětí.
V současné době jsou třídy naplněny takto : II.třída 27 dětí ve věku od 4 do 6-ti let . I.třída 27 dětí ve věku od 2 do 4 let.
Práce učitelek na třídě je organizačně náročná – vzdělávání musí být vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí.
Dítěti každého věku je nutné poskytnout pomoc a podporu v míře a kvalitě , kte-
rou potřebuje. Proto je dobré, když se učitelky, zejména u mladších dětí, co nejvíce překrývají, aby byl zajištěn individuální přístup a též zásady bezpečnosti.
Pedagogické aktivity musí probíhat takovým způsobem,aby každé dítě bylo citlivě podněcováno a pozitivně motivováno.


MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ

V budově školy jsou využívány všechny prostory školy v plné míře (třídy, herny, hygienická zařízení, šatny pro děti a zaměstnance.
Škola má vlastní kuchyni.Spojovací chodba slouží jako jídelna.
Prostorové možnosti vyhovují počtu dětí,nejrůznějším skupinovým i indivi-
duálním činnostem.
Od 1.9.2013 využíváme pro provoz školy obě patra budovy, v každém patře je jedna třída,herna,umývárna,WC,šatna dětí.
Ke škole náleží prostorná zahrada, je využívána po celý rok – hry , rekreační
a sportovní činnosti,dopravní hřiště, svah na zimní sporty.

Hygienická zařízení – počet WC a umyvadel odpovídá počtu dětí. U umyva-
del pro děti i dospělé – nové baterie, zásobníky na papírové ručníky – využí-
vají všichni zaměstnanci.
Modernizace podle hygienických norem proběhla v roce 2013.
Dětský nábytek : Výška skříněk zajišťuje dostatečný přístup dětí k pomůc-
kám a hračkám -přispívá k uspokojování potřeb dětí a k samostatnosti.
Do MŠ zakoupeny nové dětské stoly a židle s nastavitelnou výškou podle
vzrůstu dětí - prevence vadného držení těla.ÚKOL :

- lehátka pro odpočinek dětí – odpovídají počtu dětí – jsou vzdušná,
omyvatelná


Školní potřeby a učební pomůcky

- na výtvarnou a pracovní činnost ( dostatek pomůcek – doplňovány podle
potřeby každý rok )

- náčiní a pomůcky na tělovýchovné činnosti – žebřiny ( revize se provádí
každý rok),náčiní rozmanité – dostatek pomůcek

ÚKOL :

obnovení – švédské lavičky, míče
vytváření nového netradičního náčiní – zapojit fantazii a vlastní tvořivost

- audiovizuální technika - ( televizor, CD přehrávač, DVD, počítač )

ÚKOL :

ICT – dokoupit stolní počítač pro práci pedagogů a dětí, CD přehrávač do
1.třídy
- hračky - doplňovány každý rok podle finančních možností

Děti se samy svými výtvory podílejí na výzdobě interiéru budovy.V prostředí jsou umístěny tak, aby byly dětem přístupné a mohli je shlédnout i rodiče.

Školní zahrada

Tyto prostory nutno vybavit tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity.

ÚKOL :

- Využít finančních možností – postupné dovybavení zahrady o nové prvky pro větší vyžití dětí ( sportovní, řízené pohybové aktivity )

- ostatní vybavení – kočárky, tříkolky, dětský zahradní nábytek
ŽIVOTOSPRÁVA
.
Škola má vlastní kuchyni.
- Dětem je poskytována plnohodnotná strava dle příslušných předpisů – vhodná skladba jídelníčku, zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů.
- Mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin.
- Mezi jednotlivými jídly dodržovány vhodné intervaly.
Od 1.9.2013 jsme umožnili zařadit do předškolního vzdělávání i dítě, které musí dodržovat bezlepkovou dietu- po dohodě s matkou dítěte dochází ke vzájemné konzultaci jídelníčku,úpravu některých jídel,donášení bezlepkového pečiva apod. Matka velice ocenila vstřícnost vedení školy i paní kuchařky.
- Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku – přizpůsobení kvalitě ovzduší, zajištěno pravidelné větrání
- Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád – je flexibilní – přizpůsoben potřebám dětí i rodičů ( přivádění dětí podle možností, reakce na neplánované události v životě MŠ )
- V prostorách MŠ dbáno na čistotu, pedagogové se chovají podle zásad zdravého životního stylu – vzor dětem

Programy s dětmi :

- Učí se zachovávat čistotu a hygienu během celého pobytu v MŠ ( mytí rukou,čistění zubů, používání WC )
- Otužování ( vzduchem – časté větrání, při tělovýchovných činnostech a pobytu venku přiměřené oblékání – konzultace a spolupráce s rodiči )
- Denní zařazování tělovýchovných činností a pohybových aktivit
- V denním programu respektovat individuální potřebu spánku – nabízení jiného klidného programu pro nespavé děti
- Vést děti k samostatnosti při sebeobsluze a stolování ( používání příboru, účast při stolování,odnášení nádobí – přihlížet k věku dítěte
- Při přesnídávce a svačině umožnit dětem zvolit si ve výběru tekutin – konzultace s rodiči
- přísun tekutin dětem co nejvíce nabízet, nenutit děti násilně do jídla – snaha, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se zdravému stolování
C. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY

Všichni zaměstnanci vytvářejí dětem takové prostředí, aby se cítily spokojeně, jistě na bezpečně. Reagují na potřeby dětí, napomáhají k jejich uspokojování.Při všech činnostech je počítáno s aktivní spoluúčastí dětí.Úkoly :

- dát dítěti možnost postupně se adaptovat na nové prostředí
- převažuje pozitivní hodnocení – pochvala, povzbuzení,podporovat dítě nebát se pracovat samostatně, důvěřovat si
- rozebírat s dětmi a společně hodnotit negativní projevy chování, sebehodnocení ( Komunitní kruh )
- postupně vyřazovat nezdravé soutěžení mezi dětmi, pěstovat vzájemnou pomoc a podporu, ohleduplnost – možnost účastnit se společných činností-práce v malých či větších skupinách
- volnost a svobodu vyvážit s nutností dodržování potřebného řádu a učit děti pravidlům soužití
- děti nezatěžovat či neurotizovat spěchem a chvatem – jednat nenásilně, přirozeně a citlivě – navozovat situace klidu a pohody
- vyvážené střídání činností – relaxace ( spontánní, řízené )
- učitelky se seznámily s projevy v chování u dítěte s aspergerovým syndromem a jejími příznaky – individuální přístup k dítěti, spolupráce s rodiči


D. ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY

Provoz : 6.30 – 16.30 hodin
Omezení provozu – informaci rodičům 2 měsíce předem.

Ředitelka zařízení stanovuje :
Oznámení o zápisu nových dětí
Uzavření MŠ o prázdninách
Stanovení výše úplaty
Poskytuje veškeré informace o škole ( práva a povinnosti rodičů stanoveny školním řádem – vyvěšen na nástěnce u vchodu – kdykoli k nahlédnutí , organizuje schůzky s rodiči, řeší připomínky rodičů k organizaci a práci školy )

Vyzvedávání dětí z MŠ :
Učitelka vydá dítě pouze zákonnému zástupci, dále jen osobě uvedené na listině
„Vyzvedávání dětí z MŠ „

Organizace dne v MŠ

Denní řád je pravidelný , ale flexibilní. Umožňuje organizaci činností přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci.Při pěkném počasí se mohou přesunout některé aktivity na školní zahradu, do přírody.


E. PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ


Pedagogičtí zaměstnanci :

Carvová Petra: ředitelka
Prac.úvazek : 1,00
Pracovní doba : ranní : 6.30 – 10.30
odpolední : 12.30 – 16.30

Šebestová Lenka : učitelka
Pracovní úvazek : 1,00
Pracovní doba : ranní : 6.30 – 12.45 (pátek 6,30-12,30)
odpolední : 10.15 – 16.30 ( pátek: 10.30 – 16.30 )

Fryšová Věra: učitelka
Prac.ůvazek: 1,00
Pracovní doba : ranní:po – čt : 7,00 -13,15 ( pátek: 7,00 – 13,00 )
odpolední: po – čt: 10,30 – 15,45 ( pátek: 10,45 – 15,45)

Šilhanová Veronika Bc.: učitelka
Pracovní úvazek: 1,00
Pracovní doba: ranní: 7,00 – 13,15 (pátek: 7,00 – 13,00 )
odpolední : 10,30 15,45 ( pátek: 10,45 – 15,45 )

Pedagogové mají předepsanou odbornou kvalifikaci.Vzájemně spolupracují,
podle jasně vymezených a společně vytvořených pravidel – jednotné působení na děti.

Pracují v souladu se společenskými pravidly a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí.Provozní zaměstnanci :

Zahradníková Marcela: školnice
Pracovní úvazek : 1,00
Pracovní doba : 6.30 – 15.00

Šebestová Zuzana : kuchařka
Pracovní úvazek : 1,0
Pracovní doba : 6.30 – 15.00

Pufferová Barbora: uklizečka
Pracovní úvazek: 0,7
Pracovní doba: po-čt 7,00 – 13,00
pá- 7,00 – 11,00
Chrtová Petra: vedoucí školní kuchyně
Pracovní úvazek: 0,6
Pracovní doba: po-čt 7,00 – 12,00 pá: 8,00 – 12,00ÚKOLY :

- udržovat dobré vzájemné vztahy mezi zaměstnanci, přispívat tak k zajištění plynulého provozu a chodu školy, ke snadnějšímu řešení vzniklých problémů

- sebevzdělávání pedagogů ( vytvořit podmínky )- využívat v praxi


REŽIM DNE :
1.třída „Sluníčka“

6.30-7,30 -scházení dětí ve třídě „kočiček“, 7,30-přesun do třídy „sluníček“ se svou paní učitelkou. Ranní hry dle přání. Námětové hry, stolní, konstruktivní...do 8,15
8,15-8,30 - tělovýchovná činnost, ranní cvičení, relaxace, pohybové hry
8,30-9,15 - hygiena, svačina
9,15-9,30 - didakticky zacílené činnosti (skupinové, individuální)
9,30-11,30 - pobyt venku-(vycházky do přírody, využití školní zahrady, plán environmentální výchovy)
11,30-12,15-hygiena, oběd
12,15-14,00-hygiena,příprava na spánek-četba
14,00-14,30-vstávání,oblékání,svačina
14,30-15,45-odpolední zájmové činnosti, pobyt na školní zahradě, individuální hry
15,45-předání zbylých dětí paní učitelce, která má odpolední směnu do konce provozu.

2.třída „Kočičky“

6.30 - 8.15 - scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí
-didakticky zacílené činnosti ( řízené a spontánní učení ve skupi-
nách, individuálně )
8.15 - 8.30 - tělovýchovná činnost – denní cvičení, relaxační cvičení, pohybové
hry
8.30 - 9.15 - hygiena, svačina
9.15 - 9. 30 - didakticky zacílené činnosti ( skupinové, individuální )
9.30 - 11.30 - pobyt venku
11.30 - 12.15 - hygiena, oběd
12.15 - 14.00 - hygiena, příprava na spánek, odpočinek, náhradní nespavé
aktivity
14.00 - 14.30 - oblékání, hygiena, svačina
14.30 – 16.30 – odpolední zájmové činnosti, individuální hry, didakticky cílené
činnosti
F. ŘÍZENÍ ŠKOLY

S účinností od 1.1.2008 je mateřská škola příspěvková organizace (v souladu se zák.č.284/2002 o státní správě a samosprávě ve školství)
Název zařízení : Mateřská škola Lipí
Lipí 103, 373 84 Dubné

Zřizovatelem je Obecní úřad Lipí.
Ředitelkou zařízení je Carvová Petra

Ředitelka školy kontroluje povinnosti pracovníků, které mají stanoveny a vymezeny.

Při vedení zaměstnanců vytváří ovzduší vzájemné důvěry, tolerance. Zapojuje je do pomoci při řízení MŠ, respektuje jejich názory.
Podporuje a motivuje ke spoluúčasti na rozhodování o otázkách školního programu.
Plánuje pedagogickou práci a chod školy – opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby.
Zajišťuje kontrolní a evaluační činnost, provádí záznamy z hospitací, zpracovává kontrolní činnost pracovníků, vede záznamy o dětech, hodnotící listy pro pedagogickou práci.
Z výsledků vytváří závěry pro další práci školy.
Spolupracuje se ZŠ Dubné – s odborníky , kteří poskytují pomoc při řešení individ. vzdělávacích problémů - pedagogové ZŠ, výchovný poradce apod.
S OÚ Lipí konzultuje hospodaření a ekonomické využívání finančních prostředků.


G. SPOLUPRÁCE S RODIČI

Úkoly :
- Nabídnout plán kulturních a sportovních akcí
- Zajistit informovanost rodičů o plánovaných akcích školy
- Respektovat přání rodičů, umožnit jim navrhovat změny, nové programy pro
děti
- Získat rodiče pro sponzorství

Formy spolupráce :
- Účast na vystoupeních pro rodiče (vánoční besídka apod.)
- Zapojení rodičů do pomoci s přípravou akcí pro děti ( karnevel, Den dětí )
- Aktivně se zapojit do práce pro školu
- Účast na společných výletech s dětmi
- Schůzky s rodiči
- Poradna pro rodiče dětí ( řešení výchovně vzdělávacích problémů)
- Tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi
- Den otevřených dveří
- Škola nanečisto v ZŠ v Dubném ( seznámení předškolních dětí s prostředím
školy )
- Exkurze s dětmi ( práce policie, záchranářů, hasičů ),
- Společné návštěvy kulturních představení, Planetária
- Péče o zdraví dětí ( preventivní vyšetření zraku dětí )
4. Organizace vzdělávání

V MŠ Lipí jsou v provozu dvě třídy pro děti od 2 do 6(7) let.
Třída je naplňována dětmi do maximálního počtu 28 dětí.
Od 1.9.2013 jsou v provozu 2.třídy- 1.třída (od 2 do 4 let)
2.třída (od 4 do 6 let )
Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky.


Provoz školy je od 6.30 hodin do 16.30 hodin.

Organizace dne v mateřské škole se řídí podle denního programu – časový harmonogram denních činností v MŠ – „REŽIM DNE „ ( rozpracován v bodě 3D )
- je dostatečně flexibilní
- je v něm poskytován prostor pro zařazování každodenně se opakujících řízených či spontánních činností.
V týdenním režimu jsou zachyceny činnosti v rámci týdne ( prolínají se literární,pracovní,výtvarné,tělovýchovné,hudební,jazykové,matematické),
V měsíčních plánech akcí a aktivit školy je uvedena nabídka doplňkových
programů ve školním roce.

Pro dobrou organizaci vzdělávání je nutné stanovit požadavky kladené na pracovníky.

- spolupráce obou učitelek při práci s dětmi ( učitelky se musí dohodnout na dodržování organizačních pravidel denního režimu, sjednotit požadavky kladené na děti – jednotnost působení na děti )
- metodické zásady ( uplatňovat formy povzbuzování dětí, pochvaly )
- naučit děti umět vyjádřit svůj názor či respektovat názor druhého
„Komunitní kruh „
- vést děti k vzájemné pomoci zejména mladším dětem, zařazovat často práci a hry ve dvojicích nebo ve skupině, využívat sebehodnocení
- učit děti vnímat prostředí kolem sebe , rozvíjet jejich estetické cítění ( využívat dětských prací a pomoci dětí při výzdobě školy )
- podporovat samostatnost dětí - v sebeobsluze, rozdávání pomůcek, při úklidu, při jídle
- nenutit děti do jídla či spaní ( zajistit náhradní aktivity při spánku ),nesrovnávat děti, ale uvědomovat si individuálnost každého dítěte ), umět pochovat, pohladit,
zajistit bezpečí

Zásadní je dobrá spolupráce s rodiči dětí, řešení připomínek k práci školy,ponechat rodičům možnost podílet se na tvorbě akcí pro děti, motivovat je pro společné akce s dětmi.5. Charakteristika vzdělávacího programu

Orientujeme svůj program takovým směrem, aby byl dostupný všem dětem, nabízíme kvalitní standardní péči.
Při tvorbě ŠVP poskytujeme dětem dostatek zajímavých podnětů ( kulturní a sportovní akce, výlety, společné akce pro rodiče s dětmi, účast na výtvarných soutěžích, prezentace na veřejnosti – vystoupení pro rodiče a veřejnost, spolupracujeme se základní školou a mateřskou školou v Dubném )
Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu, obohacuje denní program dítěte a poskytuje odbornou péči.
Využíváme metodu prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, založenou na přímých zážitcích dětí, zvídavosti, zájmu poznávat nové, získávat zkušenosti a dovednosti – situační učení.
Usilujeme o to,aby čas prožitý v mateřské škole byl pro radostí a příjemnou zkušeností.
Rozvíjíme u dětí vztah k přírodě, živitnímu prostředí, ale i zdravému životnímu stylu. Pracujeme podle celoročního plánu environmentální výchovy a cíleně vedeme děti citovému vztahu k přírodě a jejímu estetickému vnímání, získávání konkrétních poznatků o přírodě a její ochraně.

- Vzdělávací činnosti probíhají formou hry a tvořivosti. Podněcují radost z učení,zájem dítěte,poskytují dostatek prostoru pro spontánní aktivity a dětské plány ( spontánní a řízené aktivity by měly být vyvážené ).
- Didakticky zacílená činnost pedagoga – přímo nebo nepřímo motivována, založena na aktivní účasti dětí.
-Vzdělávání probíhá ve všech činnostech během celého dne – pružné a citlivé reagování pedagoga na určitou situaci – přirozená účinnost vzdělávání.V denním režimu probíhají aktivity individuální, skupinové i frontální.

Cílem : Na konci předškolního období by mělo dítě získat přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další vývoj a učení.

Celoroční plán environmentální výchovy na naší
mateřské škole

Měsíc Náplň Vycházka
ZÁŘÍ Poznávat stromy v okolí Okolí školky, seznamování s prostředím
ŘÍJEN Volně žijící zvířata v lese, rostliny a houby Les poblíž školky
LISTOPAD Podzimní příroda na zahradě Zahrady v obci
PROSINEC Zdobení stromečků pro zvířátka v lese-využití sušeného ovoce Les poblíž školy
LEDEN Jak ušetřit tepelnou energii Zimní sportování
ÚNOR Krmení ptáčků na zahradě Pozorování ptactva v okolí
BŘEZEN Co ukrývá popelnice třídíme odpad Vycházka s pozorováním a zaznamenáním kontejnerů na tříděný odpad
DUBEN Měsíc Země Úklid zahrady a okolí školky, příprava bylinkové zahrádky
KVĚTEN Jarní příroda, chráníme přírodu kolem nás Zahrady v obci-pozorování květenství, návštěva ekofarmy, mláďat v blízké obci Kaliště
ČERVEN Bezpečnost při letních radovánkách Hry s vodou na školní zahradě, hry a sportování

ŠVP má název : „ Příroda je mojí mateřskou školou „
Je rozpracován do čtyř tématických bloků :
Bloky jsou zpracovány společně pro všechny věkové skupiny ( pro děti od 2 do 6 let ) – liší se úrovní náročnosti nabízených činností.

1. Přilétl barevný podzim
2. Bílá vločka
3. Když jaro zaťuká
4. Čím se hlásí léto

6. Vzdělávací obsah

Uspořádání učiva je soustředěno do čtyř integrovaných tématických bloků.
Nabízí dětem různorodé činnosti přirozeně skloubené – základní požadavky na vzdělání dětí, vychází z potřeb dětí osvojovat si poznatky, vyzkoušet si je, následně použít a uplatnit v životě.

Tyto tématické bloky jsou dále rozpracovány na podtémata. Časový plán podtémat ( zpravidla týdenní až čtrnáctidenní) je orientační, volný, lze jej přizpůsobit podle zájmu a potřeb dětí. Pedagog reaguje na aktuální možnosti.
Zahrnují všechny oblasti vzdělávání a naplňují vzdělávací cíle.

Rámcové vzdělávací cíle :

1.Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
2.Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
3.Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Tématické bloky

1.Přilétl barevný podzim

Podtémata :

Kdo jsem a kde žiji
Naše MŠ
Rodina,místo kam patřím
Místo,kde žiji

Plody podzimu
Ovoce a zelenina
Plody listnatých stromů, lesní plody

Moje zvířátko
Poznáváme domácí zvířata a jejich mláďata
Kdo žije u potoků,řek a rybníků

Objevujeme svět kolem nás
Hádej,čím jsem ( řemesla, práce rodičů )
Co si oblékáme, obouváme
Jak na čistotu, pořádek,hygienu

Specifické vzdělávací cíle :

Dítě a jeho tělo
- uvědomění si vlastního těla
- rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, pohyblivosti, dýchání ),ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Dítě a jeho psychika
- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností ( vnímání, porozumění, poslech ) i produktivních ( výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování )
- rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorového myšlení k myšlení slovně – logickému ( pojmovému ), rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti, fantazie
- rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě ( uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti)
- rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí

Dítě a ten druhý
- rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahu dítěte k druhým lidem

Dítě a společnost
- rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte

Dítě a svět
- vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém žiji
- osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě užitečných pro vytváření elementárního povědomí o přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách2.Bílá vločka

Podtémata :

Vánoce, lidové zvyky
Jdeme k zápisu
Zima, charakteristické znaky
Karneval, tradice masopustu
Z čeho se vyrábí ( nářadí, nástroje )
Zima v lese ( zvířata, stopy, stromy )

Specifické vzdělávací cíle :
Dítě a jeho tělo
- rozvoj užívání všech smyslů
- rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

Dítě a jeho psychika
- rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
- rozvoj tvořivosti
- posilování přirozených poznávacích citů ( zvídavosti, zájmu, radosti z objevování )
- rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

Dítě a ten druhý
- posilování prosociálního chování ve vztahu druhému ( v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině )

Dítě a společnost
- vytvoření podvědomí o mezilidských a morálních hodnotách

Dítě a svět
- rozvoj schopností přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám
- rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách
- vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem


3. Když jaro zaťuká

Podtémata :

Svátky jara – tradice, zvyky, mláďata
Jaro v přírodě – hmyz, květiny, ptáci
Kniha, můj přítel – pohádkový čas
Časové vztahy
Počasí
Svátek matek – moje maminka, naše rodina

Specifické vzdělávací cíle :

Dítě a jeho tělo
- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
- osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

Dítě a jeho psychika
- osvojení si některých dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka
- vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
- rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání

Dítě a ten druhý
- vytváření prosociálních postojů k druhému ) rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti
- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností

Dítě a společnost
- rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se , přináležet k tomuto společenství ( ke třídě, k rodině, k ostatním dětem ), vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
- rozvoj kulturně estetických dovedností ( slovesných, výtvarných, hudebních, dramatických )

Dítě a svět
- osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí a spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí
- rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemi


4. Čím se hlásí léto

Podtémata :

Hmyz přírodě, květiny
Volně žijící zvířata
Zahrádka
ZOO
Den dětí – výlet, táborák soutěže
Rozloučení s předškoláky – bezpečné chování o prázdninách

Specifické vzdělávací cíle :

Dítě a jeho tělo
- osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí a vytváření ozdravných životních návyků a postojů

Dítě a jeho psychika
- vytváření základů pro práci a informacemi
- získávání schopností řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci

Dítě a ten druhý
- ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými

Dítě a společnost
- vytváření základu estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění

Dítě a svět
- osvojení poznatků a dovedností chránící před nebezpečnými vlivy prostředí

Očekávané kompetence (konec předškolního období)


Dítě a jeho tělo
- zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu
v různém prostředí( zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
- koordinovat lokomoci a další polohy či pohyby, sladit pohyb s rytmem a hudbou - vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu - ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů( sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku( zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např.s tužkami,barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet
s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
- zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky
( zvládat osobní hygienu, přijímat potravu a tekutinu, postarat se o sebe a o své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)
- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony( postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)
- pojmenovat části těla, některé orgány( včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o růstu těla, o jeho vývoji a změnách, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím,
s pohybem a sportem
- rozlišovat, co prospívá zdraví( výživa, aktivní pohyb, zdravé prostředí, pohoda) a co mu škodí( škodlivé látky a vlivy, nezdravé návyky a závislosti, nemoci, úrazy, nebezpečí hrozící v dopravních situacích, při setkání s cizími lidmi, neznámými věcmi či jevy apod.)
- chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
- mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc( kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)

Dítě a jeho psychika
Jazyk a řeč
- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči
- vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
- porozumět slyšenému( zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
- formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
- učit se nová slova a aktivně je používat( ptát se na slova, kterým nerozumí)
- naučit se zpaměti krátké texty( reprodukovat krátké říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
- vyprávět příběh, pohádku
- popsat situaci( skutečnou, podle obrázku) - chápat slovní vtip a humor
- sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech - utvořit jednoduchý rým
- poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
- vést rozhovor( poslouchat, nehovořit, je- li třeba, sledovat řečníka i obsah, ptát se) - domluvit se slovy i gesty
- sledovat očima zleva doprava
- rozlišovat některé symboly, porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci - rozlišovat a znát některá písmena a číslice
- poznat napsané své jméno - projevovat zájem o knížky
Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie - vnímat všemi svými smysly
- záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost - pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
- přemýšlet a to, o čem přemýšlí, také vyjádřit
zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité( odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi
- vnímat,že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení - postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
- chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat( porovnávat,řadit a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)
- chápat prostorové pojmy( vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, u, vedle, mezi, apod.v prostoru i rovině), částečně se orientovat v čase
- řešit kognitivní problémy,úkoly a situace, myslet kreativně, vymýšlet „ nápady" - naučit se nazpaměť krátké termy, úmyslně si zapamatovat a vybavit
vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech( konstruktivních,výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)
Sebepojetí, city, vůle
- odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory
- uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je - rozhodovat o svých činnostech
- odpovídat za sebe a své jednání ve známých a opakujících se situacích
- vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ ne" v situacích, které to vyžadují( v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se pod~let na nedovolených či zakázaných činnostech apod.
- odhadovat, na co stačí a co zvládne, postupně si uvědomovat své nedostatky, přiznávat si chybu
- přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
- vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a kontrolovat ji, dokončit, co započalo
- poslouchat a plnit smysluplné pokyny a slovní příkazy, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, přistupovat na vysvětlená a pochopená pravidla
- zorganizovat hru
- uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky( lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném( rodinném) a cizím prostředí - prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí ( soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování ( odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)
- být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
- těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním
zachytit a vyjádřit své prožitky( slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.)

Dítě a ten druhý
- navazovat kontakty s dospělými, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
- přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
- odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
- uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je
- chápat, že všichni lidé, (děti) mají stejnou hodnotu, přesto, že je každý jiný( jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené
- uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého( obhajovat svůj názor, přijmout jiný názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
- oprostit se od nepřiměřených projevů sobectví vůči jinému dítěti, spravedlivě se s ním dělit o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.
vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc( chovat se citlivě a ohleduplně
k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)
- bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.
- chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc( pro sebe i pro jiné dítě)

Dítě a společnost
- uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i s dětmi( zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, neskákat do řeči, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyny apod.)
- pochopit,že každý má ve společenství( v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat
- začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti
- adaptovat se na prostředí školy i jeho běžné proměny( vnímat základní jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi,podřídit se názoru skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody
- vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení ( v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí)
- utvořit si základní dětskou představu o tom, co je dobře a co špatně, co se smí a co nesmí ( nelhat, nebrat cizí věci, neničit věci kolem sebe, neubližovat, neponižovat, neposmívat se druhým) a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat( doma,
v mateřské škole i na veřejnosti)
- odmítat společensky nežádoucí chování( např. lež, nespravedlnost,ubližování, lhostejnost či agresivitu) a bránit se jeho důsledkům, vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají - chovat se slušně a zdvořile k dospělým i k dětem, vážit si jejich práce a úsilí
- dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair play
- zacházet šetrně s hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.
- vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit je ( říci, co se mu líbí či nelíbí, co je baví či nebaví a proč apod. )
zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomoci různých výtvarných dovedností a technik ( kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj. )
- vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální a instrumentální ( zazpívat píseň,
zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus )

Dítě a svět
- osvojit si elementární poznatky o sobě, o rodině, o vývoji, životě a činnostech člověka, o lidské společnosti, o soužití, zvycích a práci lidí, o přírodě a přírodních jevech, o technických přístrojích, se kterými se dítě setkává doma i ve svém okolí
- orientovat se bezpečně v okolním prostředí, resp. v okolní domova, v prostředí a okolí školy, v obci ( ulice, doprava, obchody, lékař a další důležité instituce apod. ), všímat si rozmanitosti, změn a dění v nejbližším okolí
- osvojit si elementární poznatky o místě, ve kterém žije, o své zemi a její kultuře, o jiných zemích a kulturách, o zeměkouli, o vesmíru apod.
- vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý ¬jak svět přírody ( rostliny, živočichové, krajina, podnebí apod. ), tak i svět lidí ( tělesné, zdravotní, rasové, etnické, jazykové, národnostní jiné rozdílnosti
- porozumět, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v přírodě počítat

mít povědomí o významu životního prostředí ( přírody a společnosti ) pro člověka, uvědomovat si, že způsob, jakým se chová a žije, ovlivňuje jeho vlastní zdraví i životní prostředí
- rozlišovat aktivity, které mohou zdraví člověka i prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, pomáhat pečovat o okolní životní prostředí ( dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, spolu vytvářet pohodu prostředí, neničit okolí, neubližovat živým tvorům apod. )
- uvědomovat si, co je nebezpečné ( manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, se zdraví ohrožujícími látkami, přírodní a povětrnostní jevy, technické objekty a jevy a další situace, s nimiž se dítě může setkat ), odhadnout některá nebezpečí a snažit se jim vyhnout


7. Evaluační systém

Proces neustálého vyhodnocování
Zpětná vazba pro zkvalitnění pedagogické práce
Systematické shromažďování informací o kvalitě činností a úloze pedagoga

Evaluace v praxi :
3. Vyhodnocování týdenních podtémat – vlastní činnosti s dětmi – na hodnotícím listu ( viz.příloha)
4. Vyhodnocování individuálního rozvoje dítěte – získaných kompetencí
- vedení záznamů o každém dítěti ( barevné vyznačování splněných
kompetencí podle věku dětí )
Hodnotící list „ CO VŠECHNO UMÍM „
Části :
Co už vím o světě ?
Jsem připraven učit se psát ?
Jsem šikovný a samostatný ?
Jsem připraven číst a počítat ?

C. Vyhodnocování denních činností s dětmi - provádí učitelky formou roz-
hovorů s dětmi, pochvala, povzbuzení. „Jak jsme si hráli ?“
D.Hodnocení práce zaměstnanců formou hospitací a kontrolní činností

Evaluační systém : hodnocení ŠVP

- Vytváří vhodné podmínky pro práci ?
- Vždy slouží samotnému dítěti ?
- Přihlíží k podmínkám vzdělávání – hodnotí věcné podmínky – vybavení, životospráva, organizace a řízení školy, spoluúčast rodičů – účinná vazba na rodinu formou individuálních pohovorů,netradiční formy spolupráce, společná činnost rodičů dětmi, respektování potřeb rodičů.
- ŠVP by měl odpovídat konkrétním podmínkám školy ( poloha, složení tříd )
srozumitelný pro všechny pedagogy – hodnocení konkrétníMetody hodnocení pro pedagoga :
- pozorování
- rozhovor s dítětem
- rozbor denních aktivit
- rozbor jazykových projevů
- rozbor výtvorů dítěte ( kresby, pracovní výrobky)
- rozbor chování a jednání ve skupině, rozbor vztahů

Hodnocení práce zaměstnanců

Sebehodnocení – hodnocení řídící práce, práce pedagogů a provozních zaměstnanců.

A. Kritéria pro hodnocení pedagogů
- dostatečné naplňování vzdělávacích cílů daných v ŠVP
- zajištění pravidelného rytmu a řádu,který respektuje potřeby dětí a aktuální
situaci
- zda jsou děti každodenně dostatečně dlouho venku
- mají dostatek pohybových aktivit v MŠ i venku
- respektování individuálních potřeb aktivity, odpočinku, spánku – využívání
náhradních činností v době spánku
- zda je pedagog dětem vhodným vzorem ( zásady zdravého životního stylu )
- pomáhá novým dětem postupně se adaptovat
- respektuje potřeby dětí – nejsou úměrně zatěžovány, vytváří klidné prostředí
bez spěchu a chvatu
- dostatečně chválí a pozitivně hodnotí děti
- ve vztazích k dětem podporuje vzájemnou důvěru, toleranci,vzájemnou
pomoc
- dětem předává jasné a srozumitelné pokyny
- pedagog pečuje o to, aby měly děti dostatek tekutin během dne
- poměr spontánních a řízených činností je vyvážený
- veškeré činnosti organizuje tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivi-
tě, aby se zapojovaly radostně do činností
- vytváří podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti
- vedení třídní dokumentace
- spolupráce s rodiči ( oboustranná důvěra, vstřícnost, ochota spolupracovat,
domluva na společných postupech, informovanost, taktní a diskrétní jedná-
ní s rodiči
- dodržování pracovního a školního řádu
- dbají o svůj odborný růst, vzděláváníB. Kritéria pro hodnocení provozních pracovnic

- plní všechny své úkoly dané pracovní náplní
- dodržují školní řád, bezpečnostní předpisy, pracovní dobu
- všechny vnitřní prostory udržují čisté a zdravotně nezávadné
- starají se úpravu školní zahrady, přístupových cest - plní bezpečnostní a hygienické normy
- ochotně spolupracují s vedením školy při výjimečných situacích a nadstan-
dardních akcích školy
- sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, snaží í se jim vyhovět
- pomáhají při hygieně, stolování a oblékání dětí
- chovají se a jednají profesionálním způsobem v souladu se společenskými pravidly
 chrání soukromí rodiny a zachovávají mlčenlivost o vnitřních záležitostech

Konzultace k aktualizaci ŠVP :


Pedagogická rada dne: 29.8.2016
Změny nabývají platnost: 1.9.2016 (seznámeni všichni zaměstnanci)


Carvová Petra-ředitelka.................................

Fryšová Věra-učitelka....................................

Šebestová Lenka-učitelka..............................

Bc. Šilhanová Veronika-učitelka.........................


Provozní pracovníci:

Chrtová Petra-vedoucí školní jídelny......................

Šebestová Zuzana-kuchařka...................................

Zahradníková Marcela-školnice.............................
balonky.gif
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one